Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent participatie (Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent participatie (Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019)
CiteertitelVerordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 47 van de Participatiewet
 4. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 6. artikel 108 van de Gemeentewet
 7. artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-202001-01-2020artikel 11

20-08-2020

gmb-2020-233748

09-02-201901-01-201912-09-2020nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-28772

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent participatie (Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019)

[Deze regeling is op 2 januari 2019 met terugwerkende kracht van toepassing verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. Dit besluit is bekend gemaakt in Gemeenteblad 2019, 26889.]

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer van 16 oktober 2018;

 

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

 

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet;

 

overwegende dat de wijze waarop beleidsadvisering van ingezetenen geregeld wordt, expliciet uitgewerkt dient te worden als verbijzondering van de Participatiewet, van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet;

 

besluit vast te stellen:

 

de Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  achterban: inwoners, cliënten, cliëntenraden, belangengroeperingen, dorps- en wijkraden, en andere belanghebbenden;

 • b.

  belangenorganisaties: organisaties die belangen van inwoners, waaronder cliënten, vertegenwoordigen;

 • c.

  Beleidsvleugel: leden van de Participatieraad met als taak in nauwe samenspraak met de Praktijkvleugel, de advisering op het beleid te verzorgen;

 • d.

  cliënt:

  • een jeugdige of zijn ouders of pleegouders als bedoeld in artikel 1 van de Jeugdwet, voor zover de jeugdige (conform de Jeugdwet) woonplaats heeft in de gemeente Haarlemmermeer;

  • een persoon als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • een persoon als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet.

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

 • f.

  organisatie: instelling of vereniging die een eigen bestuur heeft en een activiteit of meerdere activiteiten in het kader van de Jeugdwet, de Wmo en/of de Participatiewet verzorgt;

 • g.

  Participatieraad: adviesorgaan met als doelstelling door beleidsadvisering de kwaliteit van het beleid te verbeteren en de effectiviteit van het beleid te vergroten, door de specifieke kennis, wensen, ideeën en problemen van inwoners als uitgangspunt te nemen en draagvlak te creëren;.

 • h.

  Praktijkvleugel: leden van de Participatieraad die contact houden met de achterban, inbreng geven vanuit de praktijk en er mede voor zorgen dat signalen of problemen uit de achterban in de Participatieraad naar voren komen.

 

Hoofdstuk 2. TAAK VAN DE PARTICIPATIERAAD

Artikel 2 Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, bij het beleid betreffende de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Hiervoor is een onafhankelijk adviesorgaan beschikbaar: de Participatieraad.

 

Artikel 3 Taak Participatieraad

De Participatieraad heeft tot taak om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet betreffen. Jaarlijks stelt de Participatieraad hiertoe een werkplan op, op basis waarvan nadere afspraken met het college worden gemaakt.

 

Hoofdstuk 3. SAMENSTELLING PARTICIPATIERAAD

Artikel 4 Samenstelling Participatieraad

 • 1.

  De Participatieraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een Beleidsvleugel en een Praktijkvleugel.

 • 2.

  De Beleidsvleugel bestaat uit minimaal acht en maximaal tien leden.

 • 3.

  De Praktijkvleugel bestaat uit minimaal acht en maximaal tien leden.

 

Artikel 5 Bevoegdheden en taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 2.

  De voorzitter tekent alle stukken die de Participatieraad verstuurt.

 • 3.

  Tot de taken van de voorzitter behoren in ieder geval:

 • 4.

  het in overleg met de overige leden van de Participatieraad bepalen van de vergaderdata en -tijden;

 • 5.

  het voorzitten van de vergadering van de Participatieraad;

 • 6.

  het vaststellen van de uitslag van stemmingen;

 • 7.

  het naar buiten vertegenwoordigen van de Participatieraad.

 

Artikel 6. Bevoegdheden en taken ambtelijk secretaris

 • 1.

  De Participatieraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 3.

  Tot de taken van de secretaris behoren in ieder geval:

  • a.

   het zenden van stukken aan de leden van de Participatieraad;

  • b.

   het beheren van het voor de Participatieraad beschikbaar gestelde budget;

  • c.

   het verzorgen van de vastlegging van iedere vergadering van de Participatieraad.

 

Hoofdstuk 4 BENOEMING LEDEN PARTICIPATIERAAD

Artikel 7 Benoeming voorzitter van de Participatieraad

 • 1.

  De voorzitter wordt door het college benoemd.

 • 2.

  De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar benoemd en is eenmaal herbenoembaar.

 • 3.

  Bij aftreden of bij het verstrijken van de benoemingstermijn blijft de voorzitter de functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  Het voorzitterschap eindigt op eigen verzoek. Als de voorzitter ontslag wenst te nemen doet hij/zij hiervan mededeling aan het college

 • 5.

  De Participatieraad kan het college verzoeken het lidmaatschap van de voorzitter te beëindigen, bijvoorbeeld als deze niet meer voldoet aan artikel 9 lid1 en/of artikel 10 lid 1 en 2.

Artikel 8 Benoeming leden Participatieraad

 • 1.

  De leden van de Participatieraad worden door het college benoemd.

 • 2.

  De leden worden aan het college voorgedragen door de voorzitter van de Participatieraad. Dit gebeurt op basis van een voordracht van een door hem in te stellen sollicitatiecommissie.

 • 3.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt op verzoek van het lid zelf en zodra in vervanging is voorzien of;

  krachtens een besluit van het college.

 • 5.

  De Participatieraad kan het college verzoeken het lidmaatschap van één of meer van haar leden te beëindigen bijvoorbeeld als dit lid of deze leden niet meer voldoen aan artikel 9 lid 1 en 2 of artikel 10 lid 1.

Artikel 9 Vereisten

 • 1.

  De voorzitter en leden van de Participatieraad zijn woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer.

 • 2.

  De leden kunnen uit een belangenorganisatie komen, maar dienen onafhankelijk van het belang van de eigen belangenorganisatie te adviseren.

Artikel 10 Onverenigbare betrekkingen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Participatieraad mogen noch lid zijn van de gemeenteraad, noch ambtenaar zijn bij de gemeente Haarlemmermeer.

 • 2.

  De voorzitter mag tevens niet behoren tot één van de belangenorganisaties.

Artikel 11 Vergoedingen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Participatieraad ontvangen een door het college vast te stellen vergoeding voor deelname per bijgewoonde vergadering.

 • 2.

  De vergoeding aan de voorzitter en leden van de commissie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wijkt naar boven af van het bepaalde in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De hoogte van de vergoeding wordt door het college vastgesteld.

Hoofdstuk 5 WERKWIJZE

Artikel 12 Vergaderingen

 • 1.

  De Beleidsvleugel vergadert zo vaak als de voorzitter of de Beleidsvleugel dit nodig vindt, met als richtlijn tien maal per jaar.

 • 2.

  De Praktijkvleugel vergadert samen met de Beleidsvleugel zo vaak als de Praktijkvleugel en Beleidsvleugel dit nodig vinden, met als richtlijn zes maal per jaar.

 • 3.

  De Beleidsvleugel kan voor een vergadering derden uitnodigen voor het geven van toelichting of advies.

 • 4.

  De Beleidsvleugel en Praktijkvleugel kunnen voor hun gezamenlijke vergadering derden uitnodigen voor het geven van toelichting of advies.

 • 5.

  De Beleidsvleugel kan beraadslagen en beslissingen nemen indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

 • 6.

  leder lid van de Participatieraad heeft het recht een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

 • 7.

  De vergaderingen zijn openbaar.

 • 8.

  De Beleidsvleugel kan of de Beleidsvleugel met Praktijkvleugel kunnen met een meerderheid van stemmen besluiten om een besloten vergadering te houden.

Artikel 13 Agenda

 • 1.

  De agenda van de vergaderingen van de Beleidsvleugel of van de Beleidsvleugel met de Praktijkvleugel wordt tenminste tien dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de agenda op basis van het werkplan.

 • 3.

  leder lid kan schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om een agendapunt aan de agenda toe te voegen.

 • 4.

  Verzoeken voor het toevoegen van een agendapunt worden bij de voorzitter of secretaris ingediend en in het verzoek wordt aangegeven welk onderwerp besproken gaat worden.

 • 5.

  De verzoeken bedoeld in lid 4, voorzien van motivatie en onderliggende documenten, worden door de secretaris zo snel als mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering aan de leden gezonden.

 • 6.

  De Beleidsvleugel of de Beleidsvleugel met de Praktijkvleugel kunnen besluiten om agendapunten niet te behandelen.

Artikel14 Werkwijze voor beleidsadvisering

 • 1.

  De termijn voor het uitbrengen van een advies aan het college is vier weken, ingaande op de dag waarop de secretaris de stukken verstuurt naar de Beleidsvleugel.

 • 2.

  In bepaalde gevallen kan het college voor onderwerpen met een spoedeisend belang een kortere termijn stellen.

 • 3.

  Het definitieve advies wordt verstuurd naar het college.

 • 4.

  De Participatieraad beslist met meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 5.

  Het college geeft in elk geval een terugkoppeling over de mate waarin deze uitgebrachte adviezen zijn vertaald in het definitieve voorstel.

Artikel 15 Adviesbevoegdheid

De Participatieraad heeft in ieder geval geen adviesbevoegdheid inzake:

 • a.

  klachten van individuele cliënten;

 • b.

  bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten;

 • c.

  de uitvoering van wettelijke voorschriften of regelingen van hogere overheden waarbij van beleidsvrijheid geen sprake is.

Hoofdstuk 6 ONDERSTEUNING VAN DE PARTICIPATIERAAD

Artikel 16 Ondersteuning en facilitering gemeente

Het college zorgt ervoor dat de Participatieraad haar taak kan uitvoeren onder andere door het bieden van:

 • a.

  vergaderfaciliteiten;

 • b.

  tijdige en adequate informatievoorziening;

 • c.

  faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en documentatie;

 • d.

  budget;

 • e.

  faciliteiten voor publiciteit en contact met de achterban;

 • f.

  ambtelijke ondersteuning.

 

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Uitvoering

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen na consultatie van de Participatieraad.

 

Artikel 18 Overgangsbepaling

De leden en de voorzitter van de Participatieraad, benoemd op basis van de Verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2015, behouden hun lidmaatschap van de Participatieraad tot 1 januari 2023. De leden van de Wmo-raad benoemd op basis van de verordening Wmo-raad gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening lid van de Participatieraad voor het resterende deel van hun (her)benoeming.

 

Artikel 19 Intrekken oude verordening

Bij de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Participatieraad Haarlemmermeer

2015 ingetrokken.

 

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 31 december 2018 met uitzondering van artikel 18, welke in werking treedt op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 december 2018.

De voorzitter

De griffier