Beleidsterreinen

Wmo 2015

De Rijksoverheid wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

En veel mensen willen dat zelf ook graag. Sommige mensen redden zich thuis niet op eigen kracht. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze mensen. Daarvoor is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Met deze wet heeft de gemeente de taak om de maatschappelijke ondersteuning voor inwoners van de Haarlemmermeer op samenhangende wijze te regelen.

Jeugdwet/passend onderwijs

Per 1 januari 2015 is de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp.
De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.